دوره آنلاین مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای کاربردی سازه های موجود

دوره آنلاین مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای کاربردی سازه های موجود

مدرس: دکتر رضا مکرم آیدنلو P.E., C.Eng, S.E., M.ASCE 

این دوره با همکاری نشر علم عمران ناشر کتب تخصصی عمران برگزار میگردد

اهداف دوره:

  • تفسیر کاربردی نشریه ۳۶۰ و FEMA356  به صورت گام به گام در قالب مثال های اجرایی  و کاربردی
  • ایجاد دیدی شفاف و جامع  از علم مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای برای بینندگان با زبانی شیوا و ساده برای استفاده کلیه مقاطع دانشگاهی
  • تربیت کارشناسان گرایش مقاوم‌سازی
  • استفاده مهندسین محاسب ومقاوم ساز و مهندسین مشاور

سرفصل‌های دوره:

دوره اول:

مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای

۱- کلیات شامل:

۱-۱- معرفی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای 

۱-۲- معرفی نشریات و آئین نامه موجود جهت طراحی

۱-۳- نحوه ارزیابی سازه مطابق سرفصل های نشریه 360 و FEMA 356

۱-۳-۱- سطوح عملکرد

۱-۳-۲- معرفی گسل های موجود 

۱-۳-۳- معرفی زمین لرزها و ارزیابی تاثیرات آن 

۱-۳-۴-معرفی نحوه ارزیابی سریع سازه و ارزیابی اولیه آن

۱-۳-۵- معرفی و نحوه انجان سونداژو آزمایشات بر روی سازه های موجود اعم از فولادی و بتنی و بنائی    

۱-۳-۵-۱-معرفی تعداد ونحوه آزمایشات               

۱-۳-۵-۲-شرح آزمایشات به صورت مصور              

۱-۳-۵-۳-نحوه تحلیل آزمایشات و استفاده از آنها 

۱-۴-نحوه استخراج و معرفی مولفه های موجود در نشریه 360 در نرم افزارهای مورد استفاده برای مقاوم سازی و محاسبات دستی 

۱-۴-۱- نحوه ایجاد پایگاه های داده ای جهت سهولت در محاسبات.               

۱-۵-نحوه ارزیابی فنداسیون:

۱-۵-۱-شرح ارزیابی فنداسیون

۱-۵-۲-آزمایشات مصور و جداول کاربردی

۱-۵-۳-فلوچارت های مورد نیاز               

۱-۵-۴-نحوه اعمال ترکیبات بار و سایر موارد در نرم افزار طراحی فنداسیون موجود safe

۱-۶-نحوه ارزیابی سازه های فولادی:

۱-۶-۱-شرح ارزیابی سازه های فولادی   

۱-۶-۲-آزمایشات مصور و جداول کاربردی           

۱-۶-۳-فلوچارت های مورد نیاز             

۱-۶-۴-نحوه اعمال ترکیبات بار و سایر موارد در نرم افزار طراحی ٍETABS

۱-۷-نحوه ارزیابی سازه های بتنی:

۱-۷-۱-شرح ارزیابی سازه های بتنی   

۱-۷-۲-آزمایشات مصور و جداول کاربردی           

۱-۷-۳-فلوچارت های مورد نیاز                   

۱-۷-۴-نحوه اعمال ترکیبات بار و سایر موارد در نرم افزار طراحی ٍٍETABS

۱-۸-نحوه ارزیابی سازه ها بنائی :

۱-۸-۱-شرح ارزیابی سازه های بنائی:   

۱-۸-۲-آزمایشات مصور و جداول کاربردی           

۱-۸-۳-فلوچارت های مورد نیاز             

۱-۸-۴-نحوه اعمال ترکیبات بار و سایر موارد 

۱-۹-نحوه ارزیابی سازه ها بنائی :

۱-۹-۱-شرح ارزیابی سازه های بنائی:   

۱-۹-۲-آزمایشات مصور و جداول کاربردی          

۱-۹-۳-فلوچارت های مورد نیاز                   

۱-۹-۴-نحوه اعمال ترکیبات بار و سایر موارد 

۱-۱۰-نحوه ارزیابی اجزای غیرساز ه ای:

۱-۱۰-۱-شرح ارزیابی اجزای غیرساز ه ای:   

۱-۱۰-۲-آزمایشات مصور و جداول کاربردی          

۱-۱۰-۳-فلوچارت های مورد نیاز             

۱-۱۰-۴-نحوه اعمال ترکیبات بار و سایر موارد 

۱-۱۱-نحوه ارزیابی اتصالات:

۱-۱۱-۱-شرح ارزیابی اتصالات:   

۱-۱۱-۲-آزمایشات مصور و جداول کاربردی          

۱-۱۱-۳-فلوچارت های مورد نیاز             

۱-۱۱-۴-نحوه اعمال ترکیبات بار و سایر موارد 

دوره دوم:

 مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای کاربردی سازه های بنائی

2-1-معرفی سازه بنائی:

2-1-1-معرفی شمای کلی از سازهای بنائی موجود در کشور

2-1-2-معرفی شمائی کلی از تاثیر بار زلزله بر روی آن.

2-1-3-نحوه کلی ارزیابی لرزهای و ارائه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

2-1-3-1-بررسی کیفی

2-1-3-2-ارزیابی کمی و آنالیز دستی سازه به صورت کامل 

2-1-3-3-ارائه سه گزینه بهسازی کاربردی (دیواربرشی و شاتکریت و صلب نمودن سقف و ورقهای کمپوزیت )نحوه ارانه به صورت محاسیات کاربردی و مصور می باشد .

2-1-3-4-ارزیابی نهائی طرح و بررسی سازه پس ازمقاوم سازی 

2-1-3-5-ارزیابی اقتصادی و نحوه تنظیم برنامه زمانبندی

2-1-3-5-ارائه دیتالهای مقاوم سازی با محاسبات 

2-1-3-6-ارائه مثال جامع با کلیه جزئیات .

2-1-3-8-ارزیابی اجزای غیر سازه ای

توضیحات:

ارزیابی لرزه ای سازه های بنائی مطابق نشریه 376 وفصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه  360 بندبه بند صورت می گیرد

دوره سوم: 

مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه ای کاربردی سازه‌های فولادی

3-1-معرفی سازه فولادی :

3-1-1-معرفی شمای کلی از سازهای فولادی موجود در کشور

3-1-2-معرفی شمائی کلی از تاثیر بار زلزله بر روی آن .

3-1-3-نحوه کلی ارزیابی لرزهای و ارائه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

3-1-3-1-بررسی کیفی

3-1-3-2-ارزیابی کمی و آنالیز دستی سازه به صورت کامل 

3-1-3-3-ارائه سه گزینه بهسازی کاربردی (دیواربرشی و مهاربند شورن و همگرا و برون محور )نحوه ارانه به صورت محاسیات کاربردی و مصور می باشد .

3-1-3-4-ارزیابی نهائی طرح و بررسی سازه پس ازمقاوم سازی 

3-1-3-5-ارزیابی اقتصادی و نحوه تنظیم برنامه زمانبندی

3-1-3-5- تحلیل غیر خطی سازه 

3-1-3-6- ارائه دیتالهای مقاوم سازی با محاسبات

3-1-3-7- ارائه مثال جامع با کلیه جزئیات .

3-1-3-8-ارزیابی اجزای غیر سازه ای

توضیحات: ارزیابی لرزه‌ای سازه مطابق FEMA356 و فصل پنجم دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه ۳۶۰ بندبه بند صورت می‌گیرد.

دوره چهارم:

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای کاربردی سازه های بتنی

4-1-معرفی سازه بتنی:

4-1-1-معرفی شمای کلی از سازهای فولادی موجود در کشور

4-1-2-معرفی شمائی کلی از تاثیر بار زلزله بر روی آن .

4-1-3-نحوه کلی ارزیابی لرزهای و ارائه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

4-1-3-1-بررسی کیفی

4-1-3-2-ارزیابی کمی و آنالیز دستی سازه به صورت کامل 

4-1-3-3-ارائه سه گزینه بهسازی کاربردی (دیواربرشی و مهاربند همگرا و ورقهای کمپوزیت )نحوه ارانه به صورت محاسیات کاربردی و مصور می باشد .

4-1-3-4-ارزیابی نهائی طرح و بررسی سازه پس ازمقاوم سازی 

4-1-3-5-ارزیابی اقتصادی و نحوه تنظیم برنامه زمانبندی

4-1-3-5- تحلیل غیر خطی سازه 

4-1-3-6- ارائه دیتالهای مقاوم سازی با محاسبات

4-1-3-7- ارائه مثال جامع با کلیه جزئیات .

4-1-3-8-ارزیابی اجزای غیر سازه‌ای

توضیحات: ارزیابی لرزه‌ای سازه مطابق FEMA356 و فصل ششم دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه ۳۶۰ بندبه بند صورت می‌گیرد.

شرایط شرکت در دوره‌ها

نرم افزارهای پیش نیاز:

۱- آشنائی کامل با مجموعه نرم افزار های Microsoft office شامل : word,exell,msp,access

۲- آشنائی کامل با مجموعه نرم افزارهای CSIشامل : SAFE ,SAP2000,ETABS

۳- آشنائی کامل  با مجموعه نرم افزار های Auto desk 

نحوه ارزیابی دانشجویان در پایان دوره:

۱- برگزاری آزمون تستی مطابق با دوره های برگزار شده

۲- ارائه پروژه مقاوم سازی و بهسازی برای هر دوره

شرایط گذراندن دوره و کسب گواهینامه:

کسب حداقل معدل میانگین ۱۴ (در پروژه و امتحان کتبی)

مطالب مرتبط کتاب های تالیف شده از همین مولف:

مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و مثال کاربردی         مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی       مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی

مدرس دوره:
دکتر رضا مكرم آیدنلو
طول دوره:
۴ دوره ۲۰ ساعته، در مجموع ۸۰ ساعت
هزینه ثبت نام بدون تخفیف: 0 تومان
هزینه ثبت نام: 0 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
سه شنبه‌ها از ساعت ۲۱:۰۰-۱۸:۰۰
شروع دوره:
26 دى 1396
نحوه برگزاری دوره:
آنلاین، ضبط فیلم
این دوره " برگزار شده " می باشد.
آموزشگاهمحتواهای علمی دوره های نرم افزاری

محصولات مرتبط

آموزش رویت – ساختن انواع کف
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 23,000 تومان
23,000 تومان
آموزش جامع ArchiCAD 14
قیمت: 0 تومان
17,900 تومان
نرم افزار عمران یار
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
فول پک Dynamo در Revit
قیمت: 1,000,000 تومان
800,000 تومان
آموزش محاسبات سازه
قیمت: 590,000 تومان
324,500 تومان
مجموعه رويت آبجكت Revit Objects 2017
قیمت: 0 تومان
22,000 تومان
کتاب نرم افزار FLAC
قیمت: 16,500 تومان
16,500 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S4
پکیج فیلم آموزش نرم افزار اجزای محدود ABAQUS با کاربرد در مهندسی سازه همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 680,000 تومان
680,000 تومان
فیلم آموزش نرم‌افزار داینامو
قیمت: 0 تومان
27,000 تومان
مدل سازی تونل به صورت دوبعدی- روش TBM‌ با ABAQUS 2017
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
برنامه نویسی شی گراء در AecGIS به زبان python
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
آموزش رویت Revit 2017
قیمت: 0 تومان
42,000 تومان
آموزش نحوه مدل سازی پی های نواری در ABAQUS و محاسبه ظرفیت باربری
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
بررسی پایداری دیوارهای (GRS) یا دیوارهای مسلح شده با ژئوسنتتیک ها در ABAQUS
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
کتاب دینامیک سازه ها با SAP2000
قیمت: 34,000 تومان
34,000 تومان
آموزش کاربردی نرم افزار SDR map 8.02
قیمت: 6,500 تومان
6,500 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S17
پکیج فیلم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000
قیمت: 1,920,000 تومان
1,920,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S7
پکیج فیلم آموزش نرم افزار Opensees همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 1,027,000 تومان
1,027,000 تومان
آموزش جامع 2015 - 3ds max _ بخش دوم
قیمت: 0 تومان
38,000 تومان
فیلم آموزش شبيه سازي پديده هاي ضربه و انفجار با استفاده از نرم افزار LS-DYNA
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
فروشگاه
temp
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
ArchiCAD & Sketchup Collection
قیمت: 0 تومان
6,000 تومان
آموزش رویت مپ – مدلسازی تاسیسات ساختمان
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 43,000 تومان
43,000 تومان
آموزش متره و برآورد
قیمت: 0 تومان
20,000 تومان
آموزش سطح متوسط ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک
فروشگاه
temp
قیمت: 135,000 تومان
135,000 تومان
نرم افزار آباکوس ABAQUS 2016 HF2 بهمراه فیلم آموزش نصب نرم افزار
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
آموزش ایجاد Template حرفه ای در Revit
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
بررسی نفوذپذیری و تراوش در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش تخصصی و کاربردی (Revit MEP (Electrical
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش Revit Structure 2015 -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش کاربردی طراحی اتصالات سازه های فولادی به روش LRFD
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
3D Modeling Tools
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
S13
فیلم آموزش طراحی سازه های خاص در نرم افزار SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی  (بهمراه اطلاعات مفید درباره دکل های مخابراتی و
قیمت: 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
ArchiCAD 20 + Collection
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
مرجع کاربردی REVIT2013
قیمت: 0 تومان
11,000 تومان
آموزش پروژه محور نرم افزار MS Project 2016
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
نام محصول: آموزش رویت جداول و تقسیم فضا نوع محصول: DVD زمان: 01:34:47 محتوا: شامل 14 فایل آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه – تولیدکنندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
کاربرد 3Ds MAX در معماری
قیمت: 0 تومان
17,500 تومان
مدلسازی سازه های فلزی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 49,000 تومان
49,000 تومان
آموزش جامع 3ds max -بخش اول
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
اموزش طراحي پارامتريك با Grasshopper
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
فروشگاه
temp
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
تکنیک های مدلسازی طراحی و تحلیل سازه های خاکی سنگی و بتنیANSYS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
آموزش رویت مدلسازی سازه ای با Revit Structure
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 49,000 تومان
49,000 تومان
آموزش رویت مپ مدلسازی مدار الکتریکی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
آموزش مهندسی معماری
قیمت: 7,000 تومان
7,000 تومان
مدل سازی موتورخانه اجرایی در Revit MEP
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
AutoCAD Civil 3D 2017 - 64Bit
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
طراحی سازه های فولادی به روش LRFD در ETABS2015(بررسی 16 پروژه طرح لرزه ای)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
فیلم آموزش محاسبات انتگرال با Matlab و Maple
کلی
فروشگاه
فروشگاه
temp
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
 آموزش جامع HVAC در Revit MEP
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
فول پک نرم افزار های BIM؛ تاسیسات
قیمت: 800,000 تومان
700,000 تومان
 کتاب آموزش جامع Dynamo BIM در Autodesk Revit
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش رویت آرشیتکچرREVIT 2017
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
تحلیل و طراحی پل در CSIBRIDGE
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مرجع کامل PLAXIS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
مرجع کاربردی نرم افزار ANSYS در مهندسی عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
کامل‌ترین مرجع کاربردی AutoCAD
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
پکیج آموزشی کنترل پروژه (Msp & P6)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 180,000 تومان
153,000 تومان
آموزش مدل سازی حرفه ای با Revit Architecture
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
آموزش AutoCAD 2015
قیمت: 0 تومان
25,000 تومان
ترسیم نقشه ها ی اجرایی سازه های بتنی در Autocad structural detailing
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
3D STUDIO MAX 2017 - 64Bit
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
مدل سازی گروه شمع تحت بارگذاری جانبی با ABAQUS 2017- محاسبه ظرفیت باربری
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
تحليل استاتيکي و ديناميکي سد هاي خاکي با استفاده از GEO STUDIO
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 27,000 تومان
21,600 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S-5
پکیج فیلم آموزش مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افزار TEKLA همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
آموزش 2017 - 3ds max
قیمت: 0 تومان
42,000 تومان
آموزش کاربردی Autocad
قیمت: 140,000 تومان
140,000 تومان
آموزش محاسبات متره و برآورد
قیمت: 0 تومان
15,000 تومان
AutoCAD MAP 3D 2017 - 64Bit
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
لوله کشی ساختمان در Revit Mep
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 23,000 تومان
23,000 تومان
نام محصول: ویرایش ساختاری مدل در نرم‌افزار Revit نوع محصول: DVD زمان: 01:04:56 محتوا: شامل 15 فایل آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه – تولیدکنندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 58,000 تومان
58,000 تومان
پله و نرده های پیشرفته
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
آموزش جامع RhinoCeros
قیمت: 0 تومان
17,500 تومان
آموزش تخصصی نرم افزار Naviswork Manager
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S10
پکیج فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار های3D-Max ، V.ray ، Sketchup همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی
قیمت: 890,000 تومان
890,000 تومان
بسته آموزش مقدماتی Revit Architecture
فروشگاه
temp
قیمت: 364,000 تومان
364,000 تومان
آنالیز دینامیک غیرخطی به کمک LS-DYNA
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش دوربین های نقشه برداری - فانوس افزار
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
نا موجود
فیلم آموزش SAP2000 (قدم یک)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 145,000 تومان
145,000 تومان
آموزش رویت اندازه گذاری و ساختن view
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 48,000 تومان
48,000 تومان
آموزش کاربردی sap با پروژه های عملی
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
فیلم آموزش جامع نرم افزار Tekla Structure با محوریت BIM (مبتدی)
فروشگاه
temp
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
Sketch and Rando Tools
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
صفحه بندی و چاپ
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 36,000 تومان
36,000 تومان
آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
آموزش حرفه ای و تخصصی 8 Lumion
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
آموزش InDesign CS6
قیمت: 0 تومان
18,900 تومان
مدل سازی شمع های تکی در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
محاسبه ظرفیت باربری شمع های تکی در PLAXIS
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S9
پکیج فیلم آموزش طراحی پل با نرم افزار CSIBridge همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 355,000 تومان
355,000 تومان
پک بزرگ 3DMax plus
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 320,000 تومان
320,000 تومان
پروژه های كاربردی در SAFE14x-12x
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
خود آموز ENVI   9 ساعت فیلم آموزشی  تهیه شده توسط مجرب ترین دانشجویان سنجش از دور دانشگاه تهران کامل ترین منبع در زمینه یادگیری پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
مدلسازی با فایل DWG
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 44,000 تومان
44,000 تومان
آموزش سیف CSI SAFE
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
تهیه نقشه توپوگرافی با نرم افزار Google Earth
فروشگاه
temp
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
آموزش جامع نرم افزار Revit Architecture
قیمت: 0 تومان
39,000 تومان
نقشه برداری اجرائی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
AutoCAD 2017 - 32,64 Bit
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
پکیج آموزشی Revit Collaborate
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
ArchiCad Collection 2016
قیمت: 0 تومان
6,000 تومان
آموزش 2017 - revit
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
AutoCAD 2017 & LT
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش رویت Revit Architecture 2017
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S19
پکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های SAP-ETABS پروژه محور صفر تا صد و کاملا کاربردی
قیمت: 700,000 تومان
700,000 تومان
مکان یابی در GIS به روش TOPSIS
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش کاربردی شاپ درایینگ با نرم افزار Advance Steel
فروشگاه
temp
قیمت: 299,000 تومان
299,000 تومان
تحلیل استاتیکی سد خاکی در ABAQUS
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نام محصول: مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار Revit Structure نوع محصول: DVD زمان: 01:31:56 محتوا: شامل 13 فایل آموزشی فرمت: .mp4 مدرس: مسعود عابدی مقدم مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه – دانشجویان
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 52,000 تومان
52,000 تومان
آموزش کامل فامیلی و مس در Revit
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
کتاب راهنمای کامل v.ray 3.5
قیمت: 54,900 تومان
54,900 تومان
آموزش رویت ساختن انواع دیوارها
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 38,000 تومان
38,000 تومان
دوره کامل آموزش رویت Revit Architecture
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 299,000 تومان
299,000 تومان
نام محصول: آموزش رویت مدلسازی انواع پله نوع محصول: DVD زمان: 01:55:16 محتوا: شامل 23 فایل آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 54,000 تومان
54,000 تومان
پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 آموزش
قیمت: 0 تومان
14,800 تومان
;کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه با SAP 2000 (سازه های فولادی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
S11
پکیج فیلم آموزش کاربرد EXCEL در مهندسی سازه همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS (مقدماتی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 48,000 تومان
48,000 تومان
مجموعه نقشه کشی و نقشه برداری
قیمت: 0 تومان
24,000 تومان
 پکیج آموزش حرفه ای اسکچاپ استاد زارعی مختص بازار کار
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
کتاب MATLAB 2016 برای همه
قیمت: 37,500 تومان
37,500 تومان
فیلم آموزش طراحی پیشرفته دال و پی در نرم افزار SAFE 2016
فروشگاه
temp
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
راهنمای کامل v.ray2.0
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 32,800 تومان
32,800 تومان
آموزش کاربردی تحلیل و طراحی سازه ها به کمک Autodesk Robot 2012
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش رویت مدلسازی یک ساختمان
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 59,000 تومان
59,000 تومان
Steel Frame with Infill Panel-Nonlinear Time History Analysis
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
آموزش رویت آشنایی با نرم افزار رویت
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 36,000 تومان
36,000 تومان
آموزش جامع سیویل تری دی Civil 3D 2017 -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش رویت REVIT 2017
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ در WATER HAMMER
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 16,000 تومان
16,000 تومان
محاسبات فشار جانبی برای دیوار حائل وزنی در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
مدل سازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSIBridge
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,500 تومان
25,500 تومان
Revit Objects 2017
قیمت: 0 تومان
13,900 تومان
شبیه سازی مسایل هیدرولیکی در FLOW 3D
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل و طراحی ساختمانها با استفاده از نرم افزارهای  ETABS 2015 , SAFE 2014
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 20 درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش تحلیل تحکیم یک بعدی-آزمایش ادئومتر- با فرض رفتار الاستوپلاستیک خاک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
تنظیمات ویژگی های فامیلی (مبلمان)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 57,000 تومان
57,000 تومان
آموزش مقدماتی DYNAMO
قیمت: 0 تومان
250,000 تومان
آموزش تحلیل تحکیم با فرض رفتار ارتجاعی خاک- آزمایش ادئومتر در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش سیویل تری دی CIVIL 3D
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش Piping در Revit MEP
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
فیلم آموزش مدلسازی پی های سطحی و شمع ها در آباكوس
فروشگاه
temp
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
فیلم آموزش پیشرفته فرمول نویسی در Revit ، مدرس: آریانی
فروشگاه
temp
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
آموزش AUTOCAD
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 24,800 تومان
24,800 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S-2
پکیج فیلم آموزش مقدماتی طراحی سازه با نرم افزار STAAD Pro همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
دانشنامه دیجیتال مهندسی معماری (نسخه 7)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 82,000 تومان
82,000 تومان
تحلیل و طراحی سازه ه ای فولادی در Prokon
قیمت: 33,000 تومان
33,000 تومان
مدلسازی سازه ای پارکینگ طبقاتی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 52,000 تومان
52,000 تومان
آموزش رویت داینامو REVIT DYNAMO 2017
قیمت: 0 تومان
32,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
S-14
پکیج فیلم آموزش طراحی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ETABS و SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
آموزش SketchUp 2015
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاربرد استاندارد 2800 ویرایش 4 در ETABS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم آموزش جامع مدل سازی و شاپ درایینگ سازه های بتن آرمه در نرم افزار Tekla Structures
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 299,000 تومان
299,000 تومان
تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP
قیمت: 36,000 تومان
36,000 تومان
آموزش طراحی ماشین در 3d Max
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
تحلیل دینامیکی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار ABAQUS 2017- تحلیل دینامیکی یک شیروانی خاکی تحت بارگذاری زلزله
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
آموزش نرم افزار حرفه ای Advance Steel
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
آموزش میلگردگذاری در رویت
قیمت: 0 تومان
32,000 تومان
نا موجود
مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه های خاکی در PLAXIS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 22,000 تومان
22,000 تومان
آموزش جامع ETABS فولادي -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 24,800 تومان
24,800 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره9: آموزش TEKLA Structure
فروشگاه
temp
قیمت: 354,000 تومان
354,000 تومان
آموزش جامع معماری در 3Ds Max
قیمت: 0 تومان
23,000 تومان
آموزش Dynamo برای کارهای روزانه (سطح چهارم)
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
مدلسازی حجم های پوسته ای
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 67,000 تومان
67,000 تومان
تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها - با اسفاده از نرم افزار SeismoStruct
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
فوت و فن Excel برای مهندس عمران
قیمت: 89,000 تومان
89,000 تومان
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS (پیشرفته)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
آموزش نرم افزار ETAP -
قیمت: 0 تومان
20,000 تومان
آموزش پیشرفته AUTOCAD 2017 - Part1
قیمت: 0 تومان
15,800 تومان
آموزش اتوکد سیویل تری دی AutoCAD Civil 3D 2016 -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کتاب آموزش نرم افزار AUTODESK MAP
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش جامع ETABS بتني
قیمت: 0 تومان
24,800 تومان
فیلم آموزش عمومی AutoCAD
فروشگاه
temp
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
پکیج آموزش جامع طراحی انواع قوس در نرم افزار Civil3D
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 52,000 تومان
52,000 تومان
ساختن مؤلفه های فامیلی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 123,000 تومان
123,000 تومان
PLAXIS 8
قیمت: 0 تومان
25,500 تومان
آخرین نسخه های نرم افزار SketchUp ،Lumion ،Chief Architect
کلی
فروشگاه
قیمت: 0 تومان
220,000 تومان
فروشگاه
temp
S40
مدل سازی اطلاعات سازه ای با نرم افزار Tekla Structures
قیمت: 390,000 تومان
390,000 تومان
کتاب کاربرد Revit در معماری
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
فیلم آموزش کنترل ستون های غیرباربر جانبی
فروشگاه
temp
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش توزیع تنش در خاک تحت بارگذاری مستطیلی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
آموزش حرفه ای و تخصصی Revit Structure
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 26,000 تومان
26,000 تومان
 آموزش کاربردی نرم افزار SeismoSignal
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
نا موجود
آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
پک کامل آموزش نرم افزار Ls Dyna
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
تحلیل دستی سازه ها و مقایسه آن با تحلیل نرم افزاری به کمک SAP 2000
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 7,000 تومان
7,000 تومان
برنامه ریزی و کنترل پروژه های  عمرانی با Microsoft Project
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کتاب آموزش جامع V.ray (کاملترین مرجع آموزشی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 21,000 تومان
21,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
S-3
پکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
ترسیم سریع و آسان نقشه های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
نام محصول: محاسبات تاسیسات ساختمان با نرم افزار RevitMEP نوع محصول: DVD زمان: 47:15 محتوا: شامل 7 پکیج آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه و دانشجویان علاقمند
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 36,000 تومان
36,000 تومان
کتاب ماکرونویسی در ANSYS بر پایه زبان APDL
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
Photoshop CC Collection 2016
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
آموزش Lumion 5
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
تحلیل سه بعدی یک مخزن بتنی تحت اثر رکورد زلزله با ANSYS
فروشگاه
temp
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
آموزش ایتبس بتنی Saff Etabs 2015 Betoni -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره3: آموزش Csi Bridge
فروشگاه
temp
قیمت: 376,000 تومان
376,000 تومان
تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با نرم افزارهای ETABS 2000 و SAFE
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
راهنمای نرم افزار PERFORM 3D
قیمت: 0 تومان
19,500 تومان
فیلم آموزشی طراحی دیواربرشی با ETABS 2016
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
آموزش نحوه مدل سازی آزمایش CD در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S25
پکیج فیلم آموزش طراحی سقف
قیمت: 1,315,000 تومان
1,315,000 تومان
AutoCAD MEP 2017 - 64Bit
قیمت: 0 تومان
140,000 تومان
ساختن صحنه های معماری در 3ds Max
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 54,900 تومان
54,900 تومان
آموزش 3D Max 2015
قیمت: 0 تومان
18,500 تومان
طراحی قوس مرکب در Civil 3D مطابق نشریه ۴۱۵
فروشگاه
temp
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
پروژه‌هاي كاربردي در SAFE14x-12x
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل IDA با نرم افزار SeismoStruct
فروشگاه
temp
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
بسته آموزش پیشرفته Revit Architecture
فروشگاه
temp
قیمت: 570,000 تومان
570,000 تومان
آموزش برنامه نویسی VBA در اکسل
کلی
فروشگاه
فروشگاه
temp
قیمت: 23,000 تومان
23,000 تومان
آموزش جامع پیشرفته 3DS Max 2017
قیمت: 0 تومان
15,800 تومان
آموزش کاربردی و تخصصی Revit Architecture
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
کتاب LAND 2007,2008 Civil design Land xml Reporting 7
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
فولاد و بتن در Safe و Etabs
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزش کاربرد Matlab در مهندسی عمران
فروشگاه
temp
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
آموزش تخصصی و کامل فامیلی و مس در Revit,S
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان