نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي Arc GIS Collection

مدل: niaz2

نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي Arc GIS Collection


نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي به منظور کار با نقشه ها و اطلاعات جغرافيايي مي باشد که توسط شرکت ESRI توسعه داده شده است. از اين نرم افزار در تهيه و استفاده از نقشه, گرد آوري داده هاي جغرافيايي, تحليل اطلاعات بر مبناي نقشه, توليد و به اشتراک گذاري اطلاعات جغرافيايي, به کارگيري نقشه ها و اطلاعات جغرافيايي در ديگر برنامه ها در يک پايگاه داده استفاده مي شود. اين سيستم يک زير ساخت براي ساخت نقشه و اطلاعات جغرافيايي موجود در سراسر يک سازمان در سراسر يک جامعه فراهم مي کند.

قیمت: 0 تومان
6,000 تومان
Arc GIS Collection