قسمت ۲: انجام صحت سنجی بر روی ستون بتنی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

مدل: S24-11

قسمت ۲: انجام صحت سنجی بر روی ستون بتنی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
قسمت 2: انجام صحت سنجی بر روی ستون بتنی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی