فیلم معرفی و کاربرد نرم افزار میداس در مهندسی ژئوتکنیک

مدل: S23-18

فیلم معرفی و کاربرد نرم افزار میداس در مهندسی ژئوتکنیک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم معرفی و کاربرد نرم افزار میداس در مهندسی ژئوتکنیک