--> آموزش ایتبس بتنی Saff Etabs 2015 Betoni - | 808 شبکه اجتماعی مهندسان

آموزش ایتبس بتنی Saff Etabs 2015 Betoni -

مدل: mohandesyar

آموزش ایتبس بتنی Saff Etabs 2015 Betoni -

آموزش ایتبس بتنی Saff Etabs 2015 Betoni - مهندس یار

فصل یکم : شروع کار با ETABS 2015
آشنایی با محیط کاری نرم افزار
کاربرد منوهای نرم افزار
مفاهیم سازه ای المان های خط و صفحه
بررسی طرح معماری و ایجاد مدل در نرم افزار
آشنایی کامل با سیستم های باربر جانبی بمنظور انتخاب سیستم سازه ای
تعریف مشخصات مصاالح و اعمال مفاهیم آیین نامه بتن
آشنایی با تعریف مقاطع انواع تیر و ستون
بررسی سیستمهای کف رایج و تعریف مشخصات مربوطه نظیر دال بتن آرمه توپر و سقف تیرچه بلوک
فصل دوم: مدلسازی گرافیکی 

قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
آموزش ایتبس بتنی Saff Etabs 2015 Betoni -