فیلم آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک (پیشرفته)

مدل: S23-21

فیلم آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک (پیشرفته)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 480,000 تومان
480,000 تومان
فیلم آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک (پیشرفته)