طراحی عملکردی با استفاده از نرم افزارهای ایتبس، سپ، Seismostruct ،Seismobuild

مدل: S17-1
طراحی عملکردی با استفاده از نرم افزارهای ایتبس، سپ، Seismostruct ،Seismobuild