طراحی عملکردی با استفاده از نرم افزارهای ایتبس، سپ، Seismostruct ،Seismobuild

مدل: S17-1

طراحی عملکردی با استفاده از نرم افزارهای ایتبس، سپ، Seismostruct ،Seismobuild

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 500,000 تومان
500,000 تومان
طراحی عملکردی با استفاده از نرم افزارهای ایتبس، سپ، Seismostruct ،Seismobuild