آموزش مقدماتی ABAQUS - رشته ژئوتکنیک

مدل: S38-1
آموزش مقدماتی ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک