آموزش رویت Revit Architecture 2017

مدل: logaritm

آموزش رویت Revit Architecture 2017

 

موزش رویت Revit Architecture 2017

-1 آشنایی با امکانات جدید در نسخه  جدید
-2  نصب نرم افزار و تست ماژول ها
-3 استفاده از نماد های مختلف یک مدل کاری
-4 همسان کردن زوایا و از بین بردن خطا ها
-5 استفاده از قالب پیش فرض در یک پروژه

-1 آشنایی با گزینه ی Global Parameter  
-2 آشنایی با نحوه افزودن منابع جانبی به برنامه
-3 آشنایی با نحوه ایجاد یک پروژه جدید
-4 شروع به کار و استفاده از ابزارها , ترسیم دیوار
-5 انواع مختلف دیوارهای قابل ترسیم در برنامه- لگاریتم

قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
آموزش رویت Revit Architecture 2017