فیلم وبینار اندرکنش لرزه ای خاک و سازه

مدل: S23-17

فیلم وبینار اندرکنش لرزه ای خاک و سازه

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم وبینار اندرکنش لرزه ای خاک و سازه