فیلم آموزشی طراحی کف های پیش تنیده با نرم افزار ETABS و SAFE 2016

مدل: S25-5

فیلم آموزشی طراحی کف های پیش تنیده با نرم افزار ETABS و SAFE 2016

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
فیلم آموزشی طراحی کف های پیش تنیده با نرم افزار ETABS و SAFE 2016