آموزش سطح متوسط ABAQUS - رشته ژئوتکنیک

مدل: S38-2

آموزش سطح متوسط ABAQUS - رشته ژئوتکنیک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 157,250 تومان
157,250 تومان
آموزش سطح متوسط ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک