فیلم کارگاه آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با تصاویر لندست با نرم افزار ENVI

مدل: GIS-Land use changes

فیلم کارگاه آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با تصاویر لندست با نرم افزار ENVI

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
فیلم کارگاه آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با تصاویر لندست با نرم افزار ENVI