طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS

مدل: S17-5

طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 500,000 تومان
500,000 تومان
طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS