11326
6:13:00

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش ششم، جوشکاری قطعه T شکل از طرف welding tips and tricks

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش ششم، جوشکاری قطعه T شکل از طرف welding tips and tricks

MIG Welding Basics part 6-Tee Joint Drill from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان 

playlist

پکیج استثنایی 808