11241
12:19

معرفی انواع الکترودهای جوشکاری، مقاومت آنها، علل نام گذاری، حالات جوشکاری، جنس روکش و جوش دادن با انواع الکترودهای روتین از طرف welding tips and tricks

معرفی انواع الکترودهای جوشکاری، مقاومت آنها، علل نام گذاری، حالات جوشکاری، جنس روکش و جوش دادن با انواع الکترودهای روتین از طرف welding tips and tricks

Stick Welding Rods and a lot More from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808