10275
20:50

فیلم آموزشی جوشکاری لوله با الکترود دستی با تکنیک جوشکاری رو به بالا به همراه ذکر کلیه نکات اجرایی توسط wyattt swiam

فیلم آموزشی جوشکاری لوله با الکترود دستی با تکنیک جوشکاری رو به بالا به همراه ذکر کلیه نکات اجرایی توسط wyattt swiam

Stick Welding Pipe- Part 1 of 2 - Uphill - TIG Time by wyattt swiam in weld.com from world renowned Tig expert and welding inspector

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808