11035
07:43

نکات آموزشی جوشکاری با فرآیند الکترود دستی جهت اخذ مدرک صلاحیت جوشکاری در حالت جوشکاری سقفی یا 4G از سری welding tips and tricks

نکات آموزشی جوشکاری با فرآیند الکترود دستی جهت اخذ مدرک صلاحیت جوشکاری در حالت جوشکاری سقفی یا 4G از سری welding tips and tricks

Stick Welding Tips for a 4g Overhead Weld Test from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808