سایر مقاطع سازه ه ای مقاطع آبگذر (Culvert) صندوقی شکل بتنی پیش ساخته پیش تنیده که طراحی و تولید می گردند.

02:25

سایر مقاطع سازه ه ای مقاطع آبگذر (Culvert) صندوقی شکل بتنی پیش ساخته پیش تنیده که طراحی و تولید می گردند.

سایر مقاطع سازه ه ای مقاطع آبگذر (Culvert) صندوقی شکل بتنی پیش ساخته پیش تنیده که طراحی و تولید می گردند.

other structural types similar to box culverts designed and manufactures

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم