فیلم آموزشی استفاده از پانل های پیش ساخته بتنی (PCP) برای ساخت روسازی پل ها و خیابان ها به صورت تکنیک اجرای درجا، به نسل آینده روسازی خوش آمدید

11:08

فیلم آموزشی استفاده از پانل های پیش ساخته بتنی (PCP) برای ساخت روسازی پل ها و خیابان ها به صورت تکنیک اجرای درجا، به نسل آینده روسازی خوش آمدید

فیلم آموزشی استفاده از پانل های پیش ساخته بتنی (PCP) برای ساخت روسازی پل ها و خیابان ها به صورت تکنیک اجرای درجا، به نسل آینده روسازی خوش آمدید

Caltrans Modular Jointed Precast Pavement Installation Nov 2013

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم