11299
09:40

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش نهم مشکلات متداول در جوشکاری با تکنیک رو به پایین از طرف welding tips and tricks

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش نهم مشکلات متداول در جوشکاری با تکنیک رو به پایین از طرف welding tips and tricks

Mig Welding Downhill Problems part 9 from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808