11288
11:05

شروع و راه اندازی عملیات جوشکاری با گاز آرگون یا TIG و جوشکاری پاس ریشه باز بین دو ورق با این فرآیند طرف welding tips and tricks

شروع و راه اندازی عملیات جوشکاری با گاز  آرگون یا TIG و جوشکاری پاس ریشه باز  بین دو ورق با این فرآیند طرف welding tips and tricks

Scratch Start Tig Setup and Open Root Tips from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808