10295
10:44

آموزش نکات جوشکاری برای تسلط بر جوشکاری در سطوح منحنی شکل، اتصال T شکل، قطعات رو هم، تک خال زدن و روند صحیح جوشکاری، نحوه صحیح دستگیری انبر جوش از سری welding tips and tricks

آموزش نکات جوشکاری برای تسلط بر جوشکاری در سطوح منحنی شکل، اتصال T شکل، قطعات رو هم، تک خال زدن و روند صحیح جوشکاری، نحوه صحیح دستگیری انبر جوش از سری welding tips and tricks

Stick Welding Tips for Boy Scout Merit Badg from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

 

playlist

پکیج استثنایی 808