11328
7:36:00

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش دوم، تنظیم سرعت تغذیه سیم دستگاه و عمق نفوذ جوش از طرف welding tips and tricks

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش دوم، تنظیم سرعت تغذیه سیم دستگاه و عمق نفوذ جوش از طرف welding tips and tricks

MIG Welding Wire Speed and Penetration part 2 from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808