انجام چندین سری آزمایش بارگذاری 4 نقطه ای (برای اخذ ظرفیت خمشی) بر روی تیرهای بتنی معمولی و پیش تنیده یا ظرفیت های مقاومت فشاری و آرماتور بندی های متفاوت و نتایج تامل بر انگیز از انعطاف پذیری دسته ای که از آزمایش سر بلند بیرون آمدند.

03:57

انجام چندین سری آزمایش بارگذاری 4 نقطه ای (برای اخذ ظرفیت خمشی) بر روی تیرهای بتنی معمولی و پیش تنیده یا ظرفیت های مقاومت فشاری و آرماتور بندی های متفاوت و نتایج تامل بر انگیز از انعطاف پذیری دسته ای که از آزمایش سر بلند بیرون آمدند.

انجام چندین سری آزمایش بارگذاری 4 نقطه ای (برای اخذ ظرفیت خمشی) بر روی تیرهای بتنی معمولی و پیش تنیده یا ظرفیت های مقاومت فشاری و آرماتور بندی های متفاوت و نتایج تامل بر انگیز از انعطاف پذیری دسته ای که از  آزمایش سر بلند بیرون آمدند.

Prestressed and ordinary Beams at 4 point bending tests till total Failure with various strengths and reinforcements.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم