11242
08:25

جوشکاری جوش سر بالا دو پلیت (ورق) پخ خورده در حالت جوش سربالا با تکنیک از پایین با بالا، جوش پاس ریشه با الکترود 6010 و پاس پر کننده با الکترود 7018 از طرف welding tips and tricks

جوشکاری جوش سر بالا دو پلیت (ورق) پخ خورده در حالت جوش سربالا با تکنیک از پایین با بالا، جوش پاس ریشه با الکترود 6010 و پاس پر کننده با الکترود 7018 از طرف welding tips and tricks

Stick Welding Tips for 6010 Open Root & 7018 fill cap from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808