اتصالات بین مقاطع آبگذر (Culvert) صندوقی شکل بتنی پیش تنیده پیش ساخته به صورت انجام می گیرد و عمل می نماید؟

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم