10375
10:46

نکات جوشکاری با الکترود 7018 فرآیند SAMW یا جوشکاری دستی با الکترود در حالات سقفی، افقی و عمودی از سری welding tips and tricks

نکات جوشکاری با الکترود 7018 فرآیند SAMW یا جوشکاری دستی با الکترود در حالات سقفی، افقی و عمودی از سری welding tips and tricks

7018 Welding Overhead, Vertical, and Horizontal

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808