مراحل روتین طراحی یک مقاطع آبگذر (Culvert) صندوقی شکل بتنی به چه صورت است؟

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم