10374
14:07

نکات آموزشی جوشکاری در حالان تخت و شیب دار و عمودی با الکترود کم هیدروژن پودرآهن 7018 از سری welding tips and tricks

نکات آموزشی جوشکاری در حالان تخت و شیب دار و عمودی با الکترود کم هیدروژن پودرآهن 7018 از سری welding tips and tricks

7018 Welding Flat and Horizontal hints

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808