چه مقادیر تجربی را میتوانیم برای بهینه سازی تیر بتنی پیشتنیده مورداستفاده قرار دهیم؟

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم