معمولاً چه بارهایی به یک مقطع آبگذر (Culvert) صندوقی شکل بتنی وارد می گردد؟

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم