همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش پنجم، ورودی لرزه ای اندرکنش خاک و سازه توسط: Yousef Bozorgnia (PEER), C.B Crouse (URS) & Jonathan P. Strewat (UClA)

20:35

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش پنجم، ورودی لرزه ای اندرکنش خاک و سازه توسط: Yousef Bozorgnia (PEER), C.B Crouse (URS) & Jonathan P. Strewat (UClA)

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش پنجم، ورودی لرزه ای اندرکنش خاک و سازه توسط: Yousef Bozorgnia (PEER), C.B Crouse (URS) & Jonathan P. Strewat (UClA)

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

5 - PBEE for Tall Building Design -Seismic Input and Soil-Structure Interaction (chapter 5 of TBI guidelines) by: Yousef Bozorgnia (PEER), C.B Crouse (URS) & Jonathan P. Strewat (UClA)

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم