همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش هفتم، مدلسازی و ضوابط قابل قبول برای سازه های بلند بر اساس PEER ATC-72-1 از طرف:Jon A. heintz S.E.

26:17

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش هفتم، مدلسازی و ضوابط قابل قبول برای سازه های بلند بر اساس PEER ATC-72-1 از طرف:Jon A. heintz S.E.

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش هفتم، مدلسازی و ضوابط قابل قبول برای سازه های بلند بر اساس PEER ATC-72-1 از طرف:Jon A. heintz S.E.

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

7 - PBEE for Tall Building Design - PEER ATC-72-1 Modeling and acceptance criteria for tall buildings by: Jon A. heintz S.E.

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم