بهسازی لرزه ای، Seismic Rehabilitation

بهسازی لرزه ای، Seismic Rehabilitation

بهسازی لرزه ای، Seismic Rehabilitation

ارتقا و بهبود عملکرد لرزه‌ای سیستم‌های سازه‌ای آسیب‌پذیر در مناطقی که دارای پتانسیل لرزه‌خیزی زیاد می‌باشند، یکی از مهمترین روش‌ها برای کاهش تلفات احتمالی جانی و مالی ناشی از زلزله می‌باشد. بهسازی و ارتقای عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های آسیب‌پذیر را می‌توان به دو فاز تقسیم کرد: ترمیم و تقویت

  • ساختار‌های آسیب دیده ناشی از زلزله
  • ساختارهای آسیب‌پذیر، که هنوز زلزله شدید را امتحان نکرده‌اند.

در دو دهه‌ی گذشته روش‌های مختلفی برای تقویت و بهبود عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها، توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته است.
در تقویت سیستم سازه‌ای، پیوستگی و عملکرد یکپارچه عناصر و قطعات اضافه شده با عناصر موجود نقشی اساسی در ایمنی ساختمان تحت تلاش‌های ناشی از زلزله دارد. با توجه به اینکه در هنگام رخداد زلزله عناصر سازه‌ای در معرض تلاش‌های رفت و برگشتی قرار می‌گیرند، لازم است عناصر اتصال و رابط بین اعضا موجود و اضافه شده به منظور تقویت، طراحی مناسبی برای انتقال تلاش‌ها و کنش‌های رفت و برگشتی داشته باشند.

در ابتدا باید هدف از انجام عملیت بهسازی را مشخص نمود؛ سطوح عملکرد، سطوح خطر پارامترهای موثر در هدف هستند.

سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی ( سطح عملکرد ۱: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه، سطح عملکرد ۳: ایمنی جانبی، سطوح عملکرد ۵: آستانه ی فروریزش ، سطح عملکرد ۶: لحاظ نشده و دو سطح عملکرد میانی ( سطح عملکرد ۲: خرابی محدود، سطح عملکرد ۴: ایمنی جانی محدود) است.
سطوح خطر زلزله به صورت دوره بازگشت و یا احتمال وقوع در طول عمر مفید سازه تعریف می‌شوند. بنابر این، سطوح خطر در واقع طبقه بندی شدت زلزله بوده که در نشریه ۳۶۰ تعاریفی از سطوح مختلف خطر ارائه شده است.
با تلفیق سوح عملکرد و سطوح خطر زلزله، هدف عملکردی یا همان هدف بهسازی تعریف می‌گردد که دسته بندی آن به صورت زیر خواهد بود:

  • بهسازی مبنا: ایمنی جانی برای زلزله سطح خطر ۱
  • بهسازی مطلوب: در اینجا علاوه بر حفظ ایمنی جانی در سطح خطر ۱، سطح آستانه فروریزش برای زلزله سطح خطر II نیز تامین می‌گردد.
  • بهسازی ویژه: در این نوع بهسازی، سطوح عملکرد بالاتری نسبت به سطح عملکرد بهسازی مطلوب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منبع: بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، نویسنده: بهرام بهشتی اول

فیلم

مقالات تحلیلی

اخبار

انتشارات

محصول

مجموعه فیلم و اطلاعات آموزش کنترل های فعال و غیر فعال (جداساز و میراگر)
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 420,000 تومان
420,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
اجرایی
فرهمند
کمک آموزشی
طراحی میراگرهای غیر فعال در برابر زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 420,000 تومان
420,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فرهمند
کمک آموزشی
بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و تحلیل بار افزون (Pushover)
قیمت: 58,000 تومان
58,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
آموزش نرم افزار
دستنامه مهندسی زلزله19: بهسازی لرزه ای قاب های سازه ای دارای دیوار پرکننده‌‌ی آجری (با CD)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و تحلیل بار افزون (Pushover)با استفاده از نرم افزار Safe&Etabs
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
سایر
آموزش نرم افزار
تحلیل های مورد نیاز در بهسازی لرزه ای سازه ها
قیمت: 200,000 تومان
199,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
عمران
سازه
زلزله
مهاربندهای واگرا
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 95,000 تومان
95,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
نوآور
کمک آموزشی
جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله
قیمت: 5,000 تومان
5,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
عمران
سازه
زلزله
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(سازمان مدیریت بحران فدرال-FEMA 547)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
ارکان دانش
کمک آموزشی
طراحی ساختمانها با جداسازهای لرزه ای از تئوری تا عمل
قیمت: 0 تومان
27,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
آشنایی با روش‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
بهسازی لرزه ای سازه ها با تحلیل غیر خطی (PUSHOVER)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 125,000 تومان
125,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سیمای دانش
کمک آموزشی
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود(به همراه تفسیر نشریه 360 سال 1392 و شرح پیوست 2 استاندارد2800ویرایش4)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 180,000 تومان
180,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سایر
کمک آموزشی
 روش‌ها و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان‌ها در برابر زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
زلزله
سایر
کمک آموزشی
 مقاوم سازی و بهسازی زیر ساخت های عمرانی با کامپوزیت های الیافی پلیمری FRP
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سایر
کمک آموزشی
 تجربیات و درس‌های بهسازی لرزه‌ای
قیمت: 350,000 تومان
350,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
سایر
کمک آموزشی
تحلیل غیرخطی سازه‌های فولادی با مهاربندی همگرا مطابق با نشریه 360 سال 1392
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 112,500 تومان
112,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
فیلم ورکشاپ آشنایی با بهسازی لرزه ای ساختمانها
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 112,500 تومان
112,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
آموزش کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD)
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سایر
سایر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
 تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح FRP: مفاهیم و کاربرد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
علم و ادب
تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
سایر
کمک آموزشی
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و مثال کاربردی
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
کتاب مقدمه ای بر کنترل سازه ها (کاربرد جداسازها و میراگرها در طراحی  و بهسازی لرزه ای)
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
فدک ایساتیس
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
قیمت: 0 تومان
28,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
عمران
سازه
زلزله
میراگرهای انرژی در مقاوی سازی لرزه ای ساختمانها
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سایر
کمک آموزشی
بهسازی لرزه ای سازه مدارس
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سایر
کمک آموزشی
طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS
قیمت: 1,125,000 تومان
1,125,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
فیلم دوره جامع آموزش اصول محاسبات بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی سازه ها
قیمت: 675,000 تومان
675,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
پیشنهاد ویژه 808:پکیج فیلم آموزشی دوره جامع تئوری و نرم افزاری اصول محاسبات بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی سازه ها
قیمت: 3,555,000 تومان
3,555,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سایر
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
پیشنهاد ویژه 808
فیلم آموزشی  ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه ها در نرم افزار ETABS
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
فیلم آموزشی ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه ها در نرم افزار ETABS
قیمت: 600,000 تومان
600,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
کتاب راهنمای تحلیل غیرخطی به منظور ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه ها
قیمت: 125,000 تومان
125,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
سیمای دانش
کمک آموزشی

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
4 پاسخ
برای مدلسازی یک قاب دو بعدی در etabs آیا حالات بار و ترکیبات بار زلزله همانند حالات سه بعدی تعریف می شود؟
ادامه سوال: بار زلزله در هر دو جهت x و y تعریف می شود؟ اثر پیچش اتفاقی در هر دو جهت تعریف می شود؟
عکس کاربر
3 پاسخ
تعيين پارامترهای میراگر ویسکوز برای اعمال در نرم افزار
با سلام . من روی موضوع بررسی سطح عملکرد قاب های بتن مسلح مجهز به میراگر ویسکوز کار میکنم . و چون نمیخوام زیاد وارد مسایل ریاضی و معادلات طراحی میراگر ها بشم . میخوام از طریق ازمون خطا یک میراگر معرفی کنم و سپس نیرو های محوری ماکزیمم میراگر را برداشت کنم و سپس از یک کاتالوک اماده از میراگر های موجود میراگ متناسب با سازه را انتخاب کنم . اما در برداشت و بدست اوردن و محاسبه پارامتر های میراگر که باید به نرم افزار سپ 2000 معرفی کنم مشکل دارم از جمله توان میراگر (a) و سختی میراگر و ضریب میرایی میراگر . اگر ممکن هست خواهش میکنم به من کمک کنید . حتی اگر کاتالوگ مناسب در این مورد در دسترس دارید یا اینکه منبع خاصی سراغ دارید معرفی کنید.
عکس کاربر
3 پاسخ
تفاوت های طراحی غیر خطی در asce41-13 با asce41-17؟
سلام - تفاوت های طراحی غیر خطی در asce41-13 با asce41-17 چیست؟ایا تغییراتی داشته یا نه؟
عکس کاربر
1 پاسخ
مشکل در تحلیل پوش اور
با سلام خدمت شما دوستان من در ایتبس سازم رو به صورت خطی تحلیل و طراحی کردم و الآن قصد دارم اون رو به صورت غیرخطی و پوش اور تحلیل کنم. مفصل پلاستیک ها رو اختصاص دادم. الگو های بار ثقلی و جانبی رو هم تعریف کردم. اما وقتی ران آنالایز می کنم تا نیمه ی مسیر میره و بعدا متوقف میشه و فقط زمانش میگذره ولی Analyze Complete نمیده. کسی میدونه مشکلش چیه؟؟؟
عکس کاربر
0 پاسخ
درخواست صحت‌سنجی مقاله مرتبط با بهسازی لرزه‌ای
سلام درخواست صحت‌سنجی مقاله مرتبط با بهسازی لرزه‌ای را دارم آیا در این زمینه کسی میتواند کمکم کند؟
عکس کاربر
0 پاسخ
بارگذاری بار زلزله در قاب دو بعدی

در قاب دو بعدی xz نیرو زلزله را در چند جهت باید وارد کرد؟

عکس کاربر
1 پاسخ
پوش اور پل
سلام دوستان بنده رو پایان نامه با موضوع پوش اور پل کار میکنم میخواستم ببینم از دوستان کسی هست تو پوش اور پل تجربه داشته باشه؟
عکس کاربر
0 پاسخ
نحوه اختصاص مفصل فایبر به دیوارهای برشی چگونه است؟
در تعریف مفصل فایبر به دیوارهای برشی بایستی دو مفصل تعریف شود، یکی برای مقطع بتنی و یکی برای میلگردها. مشخصات مفصل میلگردها بایستی به چه صورت باشد؟ در صورت انتخاب گزینه specified rebar layout تنظیمات باید چطور تعریف شود؟

مشاوران این تخصص

#: 21
عکس‌های i.elyasian
ايمان الياسيان
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 10 سال 2 روز
#: 20
عکس‌های afshar599
امید افشاریان زاده
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 7 ماه
#: 19
عکس‌های ahmadsepehri
احمد سپهری
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 6 ماه
#: 18
عکس‌های davood81
داود عبدالله زاده
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 2 ماه
#: 17
عکس‌های abbasi
عبدالمهدی عباسی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 9 ماه
#: 16
عکس‌های mr.soghrat
محمدرضا سقراط
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 5 ماه
#: 15
عکس‌های khansefidali
علی خان سفید
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 1 ماه
#: 14
عکس‌های s.a.mousavi
سید امین موسوی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 2 روز
#: 13
الهه رحیمی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 12 ماه
#: 12
عکس‌های mbahirai
محمد بحیرایی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 11 ماه
#: 11
عکس‌های mha8899
محمد حسین احمدی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 4 ماه
#: 10
عکس‌های Rayegani
آرش رایگانی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 4 ماه
#: 9
عکس‌های sajalali
سیدعلیرضا جلالی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 3 ماه
#: 8
عکس‌های shayanp
شایان پاک نیت
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 3 ماه
#: 7
عکس‌های sattar_sheikhi
غلامرضا ستارشیخی
نقش‌ها: Vip, مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 1 ماه
#: 6
عکس‌های samanmansouri
سامان منصوری
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 12 ماه
#: 5
عکس‌های harati1987
مجتبی حراتی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 7 ماه
#: 4
عکس‌های قاسم موسوی
قاسم موسوی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 3 ماه
#: 3
عکس‌های bmbahram
بهرام محمدپور
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 3 ماه
#: 2
عکس‌های shidmoosavi
سید سینا شید موسوی
نقش‌ها: مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 10 ماه
#: 1
عکس‌های Nabati.farzaneh
فرزانه نباتی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 4 ماه

کاربران

#: 13
عکس‌های saeedipoursajjad
سجاد سعیدی پور
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 7 ماه
#: 12
عکس‌های farahmand
محمد فرهمندنیا
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 10 سال 1 ماه
#: 11
عکس‌های محراب اکراقنبری
محراب اکراقنبری
نقش‌ها: Vip, مترجمین, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 10 ماه
#: 10
عکس‌های Retrofitting
موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
نقش‌ها: Vip, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 9 ماه
#: 9
عکس‌های mazicivil67
مازیار تقی خواجه
نقش‌ها: Vip
عضو به مدت: 9 سال 11 ماه
#: 8
عکس‌های n_siahpolo
نوید سیاه پلو
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 10 سال 1 روز
#: 7
عکس‌های mehabb
عبدالمهدی عباسی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 6 ماه
#: 6
عکس‌های faroughi
علیرضا فاروقی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 2 هفته
#: 5
عکس‌های sasan_kiasat
ساسان کیاست
نقش‌ها: Vip
عضو به مدت: 8 سال 7 ماه
#: 4
عکس‌های alex2009
حمید ابراهیمی
نقش‌ها: Vip
عضو به مدت: 5 سال 2 روز
#: 3
عکس‌های Behsaz Andishan Tehran
شرکت بهساز اندیشان تهران
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 3 ماه
#: 2
عکس‌های smsmousavi
سیدمحمدصادق موسوی استرابادی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 4 ماه
#: 1
عکس‌های Fanisa
فرجام مهراد
نقش‌ها: Vip, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 8 ماه
اشتراک در RSS - بهسازی لرزه ای، Seismic Rehabilitation