مدلسازي مهاربند صرفا كششي در برنامه SAP2000

05:20

مدلسازي مهاربند صرفا كششي در برنامه SAP2000

در این فیلم  با نحوه مدلسازي مهاربند صرفا كششي در برنامه SAP2000 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...