سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، چرا رابینسون کاتالوگ آماده برای محصولاتش ارائه نمی دهد؟ آیا طراحی جداساز و میراگر را انحصاری در دست خودتان دارید؟

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، چرا رابینسون کاتالوگ آماده برای محصولاتش ارائه نمی دهد؟ آیا طراحی جداساز و میراگر را انحصاری در دست خودتان دارید؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، چرا رابینسون کاتالوگ آماده برای محصولاتش ارائه نمی دهد؟ آیا طراحی جداساز و میراگر را انحصاری در دست خودتان دارید؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...