ترفند و نحوه ترسیم مهاربند بین دو طبقه تعریف شده در برنامه ETABS

01:33

ترفند و نحوه ترسیم مهاربند بین دو طبقه تعریف شده در برنامه ETABS

در این فیلم  با ترفند و نحوه ترسیم مهاربند بین دو طبقه تعریف شده در برنامه ETABS آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...