فیلم اهمیت ارتقاء ایمنی لرزه ای بیمارستان ها

45

فیلم اهمیت ارتقاء ایمنی لرزه ای بیمارستان ها

بیمارستان ها در گروه ساختمان هاي "ضروري”محسوب می شوند. وقوع آسیب سازه اي و غیرسازه اي و خسارت به تجهیزات در این ساختمان ها موجب عدم عملکرد کامل آن ها و بروز صدمات جانی می گردد. حفظ کارکرد درمانی بیمارستان پس از وقوع زلزله علاوه بر کاهش تلفات و ضایعات انسانی، موجب افزایش آرامش روانی در میان زلزله زدگان است. این امر در مدیریت بحران پس از زلزله نیز بسیار مهم است. استفاده از تجهیزات نوین لرزه ای مانند جداسازهای لرزه ای و انواع میراگرهای لرزه ای مانند میراگرهای اصطکاکی دورانی، با کاهش جابه جایی نسبی طبقات و شتاب وارده به تجهیزات، بهره وری بی وقفه از بیمارستان را در حین و پس از زلزله تامین می نماید و از خسارات سازه ای و غیر سازه ای و سقوط و خسارت به تجهیزات مهم بیمارستانی جلوگیری می نماید.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...