فیلم کامل ورکشاپ بهسازی لرزه ای در قالب یک پروژه واقعی با نرم افزار ABAQUS

1:46:00

فیلم کامل ورکشاپ بهسازی لرزه ای در قالب یک پروژه واقعی با نرم افزار ABAQUS

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم