سری بازسازی و نوسازی اصولی ساختمان با Tommy Walsh بخش "House In A Box - S01 - E04 - Huf Haus - Part 02"

سری بازسازی و نوسازی اصولی ساختمان با Tommy Walsh بخش "House In A Box - S01 - E04 - Huf Haus - Part 02"

سری بازسازی و نوسازی اصولی ساختمان با Tommy Walsh بخش "House In A Box - S01 - E04 - Huf Haus - Part 02"

چه در ایران، چه در خارج از ایران، این فیلم ها بسیار برایتان کاربردی می باشد. این نفر کاملاً فردی اجرا یی است، Tommy Walsh مهندسی اجرایی در انگلستان با تجربه  در اجرا و نه در تئوری می باشد، این سری را حتماً تماشا بفرمایید.کاری از گروه 808