6059
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، معرفی میراگر شرکت پال و مشکلات زنگ زدگی میراگرها!

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، معرفی میراگر شرکت پال و مشکلات زنگ زدگی میراگرها!

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808