6063
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، نحوه واردات جداساز ها و میراگرها به ایران، مباحث Shipping، گمرک و گارنتی حمل و نقل محصولات

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، نحوه واردات جداساز ها و میراگرها به ایران، مباحث Shipping، گمرک و گارنتی حمل و نقل محصولات

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808