6047
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان در ساختمان های بلند مرتبه از جداساز لرزه ای استفاده نمود؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان در ساختمان های بلند مرتبه از جداساز لرزه ای استفاده نمود؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808