6051
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، چرا در پلان جداساز های FPS (اصطکاکی پاندولی) و LRB (لاستیکی-سربی) ترکیب می شوند؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، چرا در پلان جداساز های FPS (اصطکاکی پاندولی) و LRB (لاستیکی-سربی) ترکیب می شوند؟ مشکل نیرو برکنش (Uplift) چگونه حل می گردد؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808