سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تاثیر دوران تحریم ها بر واردات جداساز های لرزه ای و میراگر ها چطور بود است؟ حال پس از برداشته شدن تحریم ها چه اتفاقی می افتد؟

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تاثیر دوران تحریم ها بر واردات جداساز های لرزه ای و میراگر ها چطور بود است؟ حال پس از برداشته شدن تحریم ها چه اتفاقی می افتد؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تاثیر دوران تحریم ها بر واردات جداساز های لرزه ای و میراگر ها چطور بود است؟ حال پس از برداشته شدن تحریم ها چه اتفاقی می افتد؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه