سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، معرفی شرکت پال و نمونه های اجرا شده در ایران و خارج از کشور

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، معرفی شرکت پال و نمونه های اجرا شده در ایران و خارج از کشور

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، معرفی شرکت پال و نمونه های اجرا شده در ایران و خارج از کشور

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه