6058
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا میراگر ها و جداساز های لرزه ای رابینسون و پال نیاز به بازرسی سالیانه یا ماهانه دارند؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا میراگر ها و جداساز های لرزه ای رابینسون و پال نیاز به بازرسی سالیانه یا ماهانه دارند؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808