سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در جداسازی لرزه ای تفاوت بین ساختمان های نوساز و پروژه های مقاوم سازی در چیست؟ توضیحاتی مختصر در باره نحوه اجرا در هر دو حالت

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در جداسازی لرزه ای تفاوت بین ساختمان های نوساز و پروژه های مقاوم سازی در چیست؟ توضیحاتی مختصر در باره نحوه اجرا در هر دو حالت

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در جداسازی لرزه ای تفاوت بین ساختمان های نوساز و پروژه های مقاوم سازی در چیست؟ توضیحاتی مختصر در باره نحوه اجرا در هر دو حالت

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه