6042
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تاثیر دوران تحریم ها بر واردات جداساز های لرزه ای و میراگر ها چطور بود است؟ حال پس از برداشته شدن تحریم ها چه اتفاقی می افتد؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تاثیر دوران تحریم ها بر واردات جداساز های لرزه ای و میراگر ها چطور بود است؟ حال پس از برداشته شدن تحریم ها چه اتفاقی می افتد؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

playlist

پکیج استثنایی 808